นางสาวเปรมกมล ปลงรัมย์

       บ้านเมืองดู่เป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยจะมีการปลูกข้าวตามช่วงฤดูการเกษตรหลังจากช่วงนี้ที่ว่างจากการปลูกข้าวก็จะมีผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพเสริมเป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่างงานจากการทำนาก็หันมาทำอาชีพเสริมคือเครื่องจักสาน นอกเหนือจากการท่อผ้า ก็จะมีการปลูกพริก ปลูกผัก ปลูกหอมแดงไว้ขายและผู้เขียนได้คัดเลือกอาชีพเสริมที่น่าสนใจมาเป็นบทความคือการปลูกพริกซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจและสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้สามารถทำได้ง่ายโดยใช้ต้นทุนไม่มาก

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ปลูกพริก พริก ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในพืชผักสวนครัว ในแต่ละครัวเรือน ส่วนประกอบของอาหารในบางมื้อก็น่าจะมีพริกอยู่ไม่น้อย ฉะนั้น การปลูกพริกในบ้านนำมาบริโภคและขาย ก็เป็นเรื่องน่าสนใจ ใกล้ตัว สิ่งที่ควรมีอันดับแรก คือ เมล็ดพันธุ์พริกสำหรับปลูก ถ้าต้องการเพาะต้นกล้าพริกเองก็สามารถทำได้ การเพาะให้ต้นกล้าพริกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำได้ไม่ยาก เริ่มจากการเตรียมดิน นำดินที่ได้มาทำเป็นแปลงผัก จากนั้นปลูกต้นกล้าพริกลงดินที่เตรียมไว้ ไม่ควรต้นกล้าให้แน่นหรือใกล้กันจนเกินไป เพราะจะเกิดการแย่งอาหารกัน หรือ รากพันกัน ทำให้แยกต้นไปปลูกลำบาก การให้น้ำแก่พริก ควรให้ตามสภาพอากาศและดูความชุ่มชื้นของดินประกอบ แม้ว่าพริกจะเป็นพืชที่ทนแล้งดีกว่าทนน้ำ ในระยะที่พริกเริ่มออกดอก พริกจะต้องการน้ำมากกว่าปกติ หากให้น้ำไม่เพียงพอและอากาศแห้งแล้ง จะทำให้ดอกอ่อน ดอกบาน และผลอ่อนที่เพิ่งติดร่วงได้ นอกจากนี้ ในสภาพที่อากาศเย็น อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส จะทำให้พริกเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดี มีการติดดอกต่ำและดอกร่วงในที่สุด การให้น้ำขณะนั้นควรลดลง หรืองดในช่วงที่เริ่มเก็บผลผลิต ทั้งนี้เพราะถ้าน้ำพริกมากเกินไป จะทำให้เม็ดพริกมีสีไม่สวย การปลูกไว้ขาย หากต้องการให้พริกเจริญงอกงามดี ควรใส่ปุ๋ยให้กับต้นพริกบ้าง การใส่ปุ๋ยให้กับพริก ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของดินปลูก แต่โดยทั่วไปหากใส่ปุ๋ยคอกในแปลงพลิก ควรใส่ให้กับพริกหลังลงปลูกประมาณ 1 เดือน และไม่ควรใส่ชิดโคนต้น ช่วงเวลาที่ใส่ปุ๋ย จะเป็นช่วงที่พริกเริ่มมีตาดอก (แต่ยังไม่ออกดอก) หลังใส่ปุ๋ย 1-2 สัปดาห์
เนื่องจากรากของพริกจะกระจายอยู่ใกล้ผิวดิน จึงควรระวังในการพรวนดิน อย่าให้รากกระทบกระเทือน เพราะจะทำให้พริกชะงักการเจริญเติบโต ต้นพริกจะโค่นล้มง่าย การพรวนดินทำได้สม่ำเสมอ ไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ตายตัว หลังลงปลูกประมาณ 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน ในระยะแรกพริกจะให้ผลผลิตไม่มากนัก แต่จะค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ เมื่อต้นพริกมีอายุ 6-7 เดือน จะเริ่มโทรมและหยุดให้ผลผลิต แต่ถ้าบำรุงรักษาดี พริกจะมีอายุถึง 1 ปี ต้นทุนในการปลูกพริกประกอบด้วยพริกซื้อตามบ้านต้นละบาทและใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนในการทำแปลงผักพริกเขียวจะมีราคาประมาณกิโลละ 25-30บาทพริกแดงราคาประมาณ 35บาท

อื่นๆ

เมนู