1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC-07 การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

SC-07 การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 13 หมู่ 16 หมู่ 17

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

       ข้าพเจ้า นางสาวจินตพร สุนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 13 หมู่ 16 หมู่ 17 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทางอาจารย์ประจำโครงการมีการนัดประชุมวางแผนในการดำเนินงาน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในการลงพื้นที่ประสานงานกับผู้นำแต่ละหมู่บ้านในตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนที่จะลงพื้นที่จริง เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ และทิศทางเดียวกัน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

         วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทางอาจารย์ประจำโครงการมีการนัดประชุมผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ให้ผู้นำชุมชนได้รับทราบ และมีการแนะนำอาจารย์ประจำโครงการ พร้อมทีมงาน นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 

         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล แบบฟอร์มที่ 01 และ 02 และนำข้อมูลที่ได้เข้าที่ประชุมกับอาจารย์ประจำโครงการ และทีมงาน เพื่อหารือเรื่องปัญหาของชุมชน และแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต่อไป

                                                                                                  นางสาวจินตพร สุนประโคน

                                                                                                                                ผู้จ้างงาน ตำแหน่งนักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู