1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ข้าพเจ้า นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

  • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร SC-07 ได้ประสานกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการ  เพื่อให้นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชนและ กพร. ได้ชี้แจงถึงที่มาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และได้แนะนำตัวนักศึกษาจบใหม่ ประชาชนและ กพร. ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01) , (02) และ(06) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แล้วนำข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์และเก็บแบบฟอร์ม (01) , (02) และ(06) จากประชาชนในพื้นที่มากรอกข้อมูลลงในระบบ http://u2t.bru.ac.th/ และได้นำข้อมูล     มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้

ปัญหาที่พบเจอในขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นคือ ประชาชน ชาวบ้านได้ออกไปประกอบอาชีพ   จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นบางครัวเรือน ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานจึงตกลงเห็นพ้องกันว่าจะมาเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ตกสำรวจเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จึงทำให้ได้ข้อมูลของครัวเรือนที่ตกสำรวจ
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ทางส่วนกลางได้มอบหมาย สำเร็จลุล่วง    ไปได้ด้วยดี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

อื่นๆ

เมนู