รัตนเมธี ประทุมนอก

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพื้นที่ในโครงการ     ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ   รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนที่ข้าพเจ้า ออกสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ประจำตำบล เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ     (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ U2T

แบบสอบถาม เพิ่มเติมจาก อว. โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรฐกิจและสังคม โครงการ U2T ตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ ทางเศรฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1.ประธานรัฐวิสาหกิจ
2.ผู้นำชุมชน
3.เกษตร

โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับผลประโยชน์ การเปลี่ยนเปลี่ยง ในระดับใด ข้าพเจ้าได้สอบถาม ผู้นำชุมชน ดังนี้

1. ตำบลของท่านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ

2. การดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ อย่างไรบ้าง เช่น องค์ความรู้/พัฒนาทักษะ ที่กลุ่มชุมชนของท่าน ได้รับการดำเนินโครงการ ด้านใดบ้าง

3. การดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบให้เกิด การเปลี่ยนแปลงด้านเศรฐกิจ/ การเงิน

4. การดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบให้เกิด การเปลี่ยนแปลงด้านภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

5. การดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบให้เกิด การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ/กาย ใจ

6. การดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบให้เกิด การเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นอยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดําเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย ที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันที่พร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยวางระบบ การผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้น การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนําการผลิต นําไปสู่การจัดการสินค้าเกษตร สู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูป การเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดําเนินการบริหารจัดการการผลิต อย่างต่อเนื่อง

ในนการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง   เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

 

ผู้เขียนบทความ นายรัตนเมธี  ประทุมนอก

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู