1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

SC07ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ

ลงพื้นที่พบปะผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทางทีมงาน อาจารย์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อให้นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน ที่จะลงพื้นที่นั้นๆ ได้แนะนำตัว ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ


15 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ที่ 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตามแบบฟอร์ม (01) , (02) , (06) โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ในส่วนที่พบเจอปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าหมายที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด

ภาพการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยการปลูกพืช ผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายและบริโภค

ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพูดคุยถึงการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนรวมถึงปัญหาต่างๆของชุมชน จึงทำให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การประกอบอาชีพของหมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนส่วนใหญ่มีการทำการเกษตร ค้าขาย ทำปลาส้ม ปลาทู ไข่เค็ม พรมเช็ดเท้า โดยการทำปลาส้มประชาชนทำเป็นธุระกิจครอบครัวไม่มีการรวมกลุ่มกันทำเป็นโอท็อปของชุมชน ในส่วนของการทำพรมเช็ดเท้ามีการรวมกลุ่มกันทำของประชาชนในหมู่บ้านนางสาวเจษฎากร ใยทา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู