โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 13 หมู่ 16หมู่ 17

 

ข้าพเจ้านางสาวจริยานันท์ โอทารัมย์ ประเภท นักศึกษา ตำบลเสม็ด หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มพื้นบ้านสู่การรับรองมาตรฐาน เสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ต.เสม็ด อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่และประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อทำการเข้าไปแนะนำตัว ก่อนลงพื้นที่ในแต่ละเขตพื้นที่ของตำบลเสม็ดเพื่อทำการเก็บข้อมูลจริงเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกันของโครงการยกระดับเศรษฐกิลและสังคมรายตำบลแบบมูรณาการตั้งแต่วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

 

11- 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม (01),(02)และ(06)และแบบสำรวจชุดที่2,3และ4 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อความสะดวกในการปฏิบัตงาน ผู้นำชุมชนจึงได้พาเดินสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลในแต่ละหลังคาเรือน ประชาชนส่วนมากจะประกอบอาชีพหลัก เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและร้อยมาลัยขายเป็นอาชีพเสริม ในบางครัวเรือนก็มีการทำโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน โดยนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ปัญาหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อแนวทางการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 จุดประสงค์ พร้อมกับความต้องการของประชาชน เป็นนาให้ข้อมูลนเชิงลึกและเป็นจริงมากที่สุด

มาตราการป้องกันโรค COVID-19  ทุกครัวเรือนมีความรู้และความเข้าใจวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี และมีผลกระทบในด้านเศรษฐก็จะการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้าได้สอบถาม ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามตามที่ส่วนกลางให้มาตามความจริงเพะประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลอย่างตรงตรงมาแก่ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวสังต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนบทความในเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ขั้นตอนต่อไป.

 

 

นางสาวจริยานันท์ โอทารัมย์

ผู้จ้างงานตำแหน่ง นักศึกษา

            ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวุดบุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู