โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)

พื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวนาฎลัดดา ธุระเสร็จ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หมู่ 9 และหมู่ 16 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

10 กุมภาพันธ์ 2564 ทางอาจารย์และกลุ่มผู้รับจ้างได้ประสานทำการนัดหมายกับผู้นำชุมชนในตำบลเสม็ด เพื่อแนะนำตัวและชี้แจงรายละเอียดงานแก่ผู้นำชุมชนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลตามหมู่บ้านต่างๆในตำบลเสม็ด ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกันของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่11-18 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 โดยนำข้อมูลที่ได้มาประชุมหารือกับทางอาจารย์และทีมผู้รับจ้างงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในลำดับต่อไป

ข้าพเจ้าได้มีการประสานงานกับผู้นำชุมชน , ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ชื่อ นางสาวนาฎลัดดา ธุระเสร็จ

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

ตำบล เสม็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู