โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม บ้านโคกตูม หมู่12 และ บ้านระเบิกขามหมู่ 5
ตำบลเสม็ดอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา บุญรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 10กุมภาพันธ์2564ทางทีมงาน อาจารย์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ที่จะลงพื้นที่นั้นๆได้แนะนำตัวก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และทิศทางเดียวกันของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ 2564 – 18กุมภาพันธ์ 2564

วันที่11-17กุมภาพันธ์ 2564ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน)02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19)และ06 (แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่)โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม16เป้าประสงค์ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆที่ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นไปตามความจริง

ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละท้องที่ จึงทำให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านได้พาเดินสำรวจในแต่ละหลังคาเรือนที่ได้ทำการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตร การเลี้ยงวัว การค้าขาย และรับจ้างทั่วไป โดยทีมงานจะคอยเก็บข้อมูลอย่างละเอียด
โดยข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านตามที่ผู้นำชุมชน และประชากรในหมู่บ้านได้ให้ข้อมูล รายละเอียดต่างๆของแต่ละครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านนั้น ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆส่งต่อให้ทางส่วนกลาง และกรอกตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางได้จัดให้มา เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

นางสาวจันทิมา บุญรัมย์ บัณฑิตจบใหม่

อื่นๆ

เมนู