โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จากไอเดีย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

      ข้าพเจ้านาย จักรพงษ์ พงศิริวิลัย ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

รายงานประจำเดือนกันยายคณาจารย์และทีมทำงานได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่องการขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยได้จัดอบรมให้แก่ตัวเเทนผู้ทำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประจำตำบลเสม็ด โดยมีท่านวิทยากรคุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช เจ้าของแบรนด์เธอแองมาให้ความรู้และวิธีการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลเสม็ด และนำมาปรับใช้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มสินค้าประจำตำบลเสม็ด  และได้รับแนวคิดดีๆจากท่านวิทยากรคุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มากมาย ความหมาย ประโยชน์ และขั้นตอนการขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีดังนี้

ความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็ นที่เชื่อถือ เป็ นที่
ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP
โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันออกไป

ประโยชน์ที่ได้รับจาก มผช.
1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเข้าใจ และมีความรู้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
2. สินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. สินค้าเป็นนที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาด
4. สามารถนําผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร OTOP Product Champion (ระดับดาว)
5. ได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

โดยคณาจารย์และทีมทำงานได้ดำเนินกิจกรรรมราบรื่นไปได้ด้วยดีได้รับความรวมมือจากกลุ่มแม่บ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ปลาส้มในแต่ละชุมชนมารวมกิจกรรมในครั้วนี้ การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ได้รับผลการจัดอบรมได้ดีชาวบ้านให้ความสนใจให้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และทางคณาจารย์ทีทำงานจะประชุมวางแผนการผลิตภัณฑ์ปลาส้มสินค้าประจำตำบลเสม็ด ในขั้นถัดไปเพื่อเป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ต่อไป

 

 

นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย

ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู