ข้าพเจ้านางสาว ณภัค วงษ์กนก ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ .เสม็ด .เมือง .บุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติการเดือนพฤศจิกายนผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นไปอาสาทความดี ทำความสะอาดวัดป่าเรไร ตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนในตำบลที่มาประกอบศาสนกิจอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในพื้นที่

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าเรไรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธในตำบลเสม็ด ตลอดจนยังเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

ผู้เขียนบทความ นางสาวณภัค วงษ์กนก
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู