โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

                 ในสภาพสังคมปัจจุบันที่โลกเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเจริญก้าวหน้าแต่เพียงทางด้านวัตถุเท่านั้น  คนในชุมชนต่างดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัว ขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างและอาจลืมเรื่องของความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ  เสียสละ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องนี้ โดยผ่านกิจกรรมจิตอาสาซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างและกลั่นกรองบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกเป็นแบบอย่างต่อสังคม ซึ่งในโอกาสนี้ทางเรา u2t  จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและศาสนสถาน ซึ่งตรงกับปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยจะทำความสะอาดบริเวณวัดป่าเรไรและวนอุทยานเขากระโดง เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมและมาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

 

  

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดป่าเรไร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วนอุทยานเขากระโดง

 

                กิจกรรมจิตอาสาเป็นกระบวนการของการฝึก “การให้” เพื่อขัดเกลา ทำให้เกิดความเมตตาต่อผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไข การทำจิตอาสาไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เพียงแค่เรามีใจรักที่จะทำ ลองมาทำดูสักครั้ง แล้วจะรู้ว่า ทำแล้วมีความสุขแค่ไหน การได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ความสุขที่ได้กลับมา มันคือผลพลอยได้จากสิ่งที่ได้ทำ

ผู้เขียนบทความ

นายภัทรวิทย์ ปรุงเรณู

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิ้งค์วีดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู