ข้าพเจ้านางสาว ณภัค วงษ์กนก ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

       

ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มของตำบลเสม็ดนั้นทางผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหน่วยงานได้จัดการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านชุมชนตำบลเสม็ดโดยมีวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำกับชาวบ้านเพื่อเตรียมพร้อมในการขอใบรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและช่องทางการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อรองรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับด้านความปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ของตำบลเสม็ดและเชื่อว่าหากผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง มผช.แล้วจะทำให้สามารถขยายตลาดมากขึ้นและสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้

1.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองเครื่องหมายรับรองมผช.

3.ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

         

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้

1.ได้เรียนรู้ถึงการขอมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2.ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

3.ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน

ผู้เขียนบทความ นางสาวณภัค วงษ์กนก
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู