ข้าพเจ้า นางสาวนาฎลัดา ธุระเสร็จ ผู้รับจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตรsc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จากการทำงานในเดือนกันยายน ได้ทำการสำรวจข้อมูลพืชในท้องถิ่น พบว่ามีการปลูกพืชหลากหลายชนิด นำมาจากที่อื่นเพื่อมาปลูกในพื้นที่ตำบลเสม็ด เช่น น้อยหน่าเพชรปากช่อง  มะม่วงน้ำดอกไม้  และพืชท้องถิ่นเอง เช่น หมากผีผ่วนหรือนมควาย หมากเล็บแมว

และมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหลายชนิด พืชที่สร้างรายได้ในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีคือ ‘‘เห็ด’’ เมื่อมีฝนตก ทำให้ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จะพากันมาเก็บเห็ดและของป่าบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง โดยมีรายได้เฉลี่ย 300-500บาทต่อวัน โดยทางวัดป่าเขาน้อยได้จัดทำสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาเก็บของป่า มีข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวัดป่าเขาน้อยและไม่รบกวนความสงบในการบำเพ็ญภาวนาของพระภิกษุสงฆ์

 

เห็ดที่เก็บได้ที่บริเวณวนอุทยานเขากระโดง เช่น เห็ดน้ำแป้ง , เห็ดระโงก , เห็ดน้ำหมาก ,  เห็ดมันปู

ผู้เขียนบทความ : นางสาวนาฎลัดดา ธุระเสร็จ

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร Sc07 ต.เสม็ด อ.เมือง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู