โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

บทความประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

               โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จากไอเดีย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยทีม U2T มหาวิทยาลัยได้จ้าง บัณฑิตจบปริญญาตรีที่จบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และประชาชนในพื้นที่ให้มีงานทำ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง เพื่อการสร้างงาน พัฒนาอาชีพ ให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนรากแก้วหยั่งลงดิน สำหรับโรดแม็ปของโครงการ U2T ผู้ถูกจ้างงานจำนวน 1,200 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ต้องร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการเงิน ภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม รวมทั้งทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับงานพัฒนาชุมชนพร้อม ๆ กับการจัดทำข้อมูลชุมชนข้อมูลตำบลใน 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของตำบลนั้น ๆ ก่อนที่จะลงชุมชน

                การเข้าไปช่วยชุมชนในครั้งนี้ เรา (SC-07) นอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว ยังแนะแนวทางการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแบรนด์สินค้าที่เป็นของตัวเอง และเรายังช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้ การนำเข้าสู่ตลาดออนไลน์นั้นจึงเป็นเรื่องที่ดี ที่ทางเรา U2T ตำบลเสม็ดจะนำช่องทางการขายสินค้าออนไลน์เข้าสู่ชุมชนในกิจกรรมต่อไป 

ภาพประกอบกิจกรรม

                การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นตำบลเสม็ด เกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางเราจึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ให้สวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับ

ผู้เขียนบทความ

นายภัทรวิทย์ ปรุงเรณู

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิ้งค์วีดีโอประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู