1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC07-การทำประชาคมร่วมกับผู้นำชุม เพื่อถกเถียงต่อปัญหาภายในชุมชม และร่วมกันแก้ไขและพัฒนา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

SC07-การทำประชาคมร่วมกับผู้นำชุม เพื่อถกเถียงต่อปัญหาภายในชุมชม และร่วมกันแก้ไขและพัฒนา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกระดับตำบล

ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

                เมื่อวันที่  30 มีนาคม  พ.ศ.2564  ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่)  และคณะการทำงาน  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชน  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจที่ผ่านมา  มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลหาจุดเด่น จุดด่อย โอกาส และปัญหาต่างๆภายในชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อจะนำไปแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมา

   

                จากการทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันพบว่าภายในชุมชนมีทั้งจุดเด่น จุดด่อย โอกาส และปัญหาต่างๆที่แตกต่างกัน เช่น บางชุมชนมีพื้นที่ในการเพาะปลูก แต่ไม่สามารถนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ หรือสร้างมูลค้าเพิ่มได้ เพราะพื้นที่ตรงนั้นขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการเกษตร ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ ฯลฯ  คณะการทำงานและผู้นำชุมชนจึงปรึกษาและพูดคุยกันว่าจะสามารถหาอาชีพใดได้บ้างที่จะมาทดแทนหรือหารายได้เสริมให้กับชุมชน  ดังนั้นจึงได้ลงความเห็นกันว่าชุมชนอยากให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพและด้านสุขภาพ  ด้านอาชีพคือการทำโครงการเกี่ยวกับการทำปลาส้ม  ด้วยการหาวิธีการทำปลาส้มที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  และหาตลาดการส่งออกสินค้าได้อย่างไรบ้าง  เพื่ออาชีพนี้จะได้มั่นคง  และสามารถทำเป็นรายได้หลักให้กับชุมชนได้อย่างไร  และด้านสุขภาพคือการหากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

                ทั้งนี้การพบปะกับผู้นำชุมชนเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล  ปรึกษาหารือกัน  ว่าจะสามารถแก้ไขและพัฒนาชุมชนได้อย่างไร  จนได้ข้อสรุปโดยการลงคะแนนโหวตว่าจะทำโครงการเกี่ยวกับการทำปลาส้ม  และส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

 

 

นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์

บัณฑิตจบใหม่

SC07  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู