1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC07-ลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูลแบบสอบถามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

SC07-ลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูลแบบสอบถามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอิศริยา ดีอ้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

เมื่อวันเสาร์ ที่9 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อในการสำรวจ 11หัวข้อ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ4หัวข้อดังนี้ 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.หน่วยงานอปท. 11.เอกชนในพื้นที่ เมื่อมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่ตนเองได้มอบหมายให้รับผิดชอบ ซึ่งเมื่อได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามตามแบบฟอร์มที่ได้รับมา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่านได้ให้การการต้อนรับเป็นกันเองอย่างดีให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลครบถ้วน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จโดยไม่มีอุปสรรคในการทำงาน หลังจากเก็บข้อมูลแบบสอบถามเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้นำข้อมูลที่ได้มากรอกลงระบบเป็นที่เรียบร้อย

ผู้เขียนบทความ อิศริยาดีอ้อม

หลักสูตร sc-07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู