โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จากไอเดีย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ      บูรณาการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ข้าพเจ้านาย จักรพงษ์ พงศิริวิลัย ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางคณาจารย์และทีมทำงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

1.วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กิจกรรมบรรจุภัณฑ์กับขายออนไลน์ปลาส้ม                                                                                                                                      ในการจัดกิจกรรมบรรจุภัณฑ์กับขายออนไลน์ปลาส้มเป็นการต่อยอดจากการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการอบรมให้แก่กลุ่มผู้ผลิตปลาส้มในพื้นที่ ในการอบรมครั้งนี้กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาส้มได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำปรรจุภัณฑ์และการขยายตลาดแนวใหม่ของกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขยายโอกาสและสร้างรายได้เสริมของประชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

2.วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย                                                                                                                                                                        คณะอาจารย์และทีมทำงานได้ลงพื้นที่ ณ วนอุทยานเขากระโดงจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ให้กับเยาว์ชนในพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นไกด์นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงสถานที่สำคัญในวนอุทยานเขกระโดงและเป็นการสร้างไกด์นำเที่ยวรุ่นเยาว์ในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด มีความรู้เพิ่มเติมและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้แนะนำในการนำเที่ยวและถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงได้

     

3.วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ                                                                                                                                                                    โดยการดำเดินงานทางคณาจารย์ได้เชิญวิทยากร  ท่านอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ดเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่และเป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะปลูกของประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบัน

ส่วนผสม

  1. อินทรีย์วัตถุ เช่นใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
  2. มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน
  3. รำ (ถ้ามี)
  4. น้ำสะอาด + ปุ๋ยน้ำ

วีธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

1.คลุกเคล้าอินทรีย์วัตถุกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก

2.โรยรำ (ถ้ามี) และปุ๋ยน้ำผสมน้ำ (1/200) คลุกเคล้าให้เข้ากัน แค่พอชื้นๆไม่ต้องแฉะ

3.ปิดคลุมทิ้งไว้ 3 สัปดาห์

4.กลับกองปุ๋ย ทำ 3ครั้ง

5.นำเข้าพักไว้ในที่ร่ม เพื่อคลายความร้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   โดยทั้ง3กิจกรรมได้รับความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีและการดำเนินกิจกรรมราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี

นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย

ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู