เนื่องด้วยจากสถานการณ์มีโรคระบาดเกิดขึ้น  หรือโรคcovid-19  ทำให้สถานการณ์ต่างๆหยุดชะงักลงและแย่ขึ้น  สิ่งที่เห็นได้ชัดคือรายได้ของประชาชนลดลง  เนื่องจากขาดรายได้เพราะไม่สามารถออกไปทำงานได้เพราะมีโรคระบาดเกิดขึ้น  ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพและรายได้

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้นำชุมชนและผู้ดำเนินโครงการได้ปรึกษาหารือกันว่าจะมีวิธีการใดที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้บ้าง  จากการปรึกษาหารือกันได้ผลสรุปคือผู้ดำเนินโครงการได้คิดค้นหารายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านคือ  การทำปลาส้ม  โดยการทำปลาส้มชาวบ้านเองก็ได้ริเริ่มทำมาก่อนหน้านี้แล้ว  และผู้ดำเนินโครงการเลยได้ทำการคิดค้นพัฒนาปรับแต่งสูตรให้หลากหลายมากขึ้น  และทันยุคทันสมัยกับการบริโภคในปัจจุบัน  โดยผู้ดำเนินโครงการได้ทำการทดลองและปรับแต่งสูตรเป็นระยะเวลานานกว่าจะได้สูตรที่น่าพอใจ  เพื่อที่จะนำไปสอนให้แก่ชาวบ้านในวันที่  16  สิงหาคม  2564  โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ได้ทำการจัดอบรมแบบเต็มวัน  ช่วงเช้าคือการจัดอบรมอาชีพ SME  โดยมีนักวิชาการมาให้คำแนะนำในอาชีพต่างๆ  และช่วงบ่ายได้จัดอบรมการทำปลาส้ม  ซึ่งได้จากการที่ผู้ดำเนินโครงการทำการทดลองและปรับแต่งสูตรเพื่อที่จะนำมาสอนให้กับชาวบ้าน  ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง  ส่วนผสมมีอะไรบ้าง  และการทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจสามารถทำได้อย่างไร

จากการจัดอบรมอาชีพให้กับชาวบ้านในครั้งนี้  ทำให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองได้อย่างไร  เช่น  การหาอาชีพเสริมจากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาและต่อยอดให้เกิดรายได้ในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ว่าตัวเองควรจะปรับตัวอย่างไร  เพื่อให้ตัวเองได้อยู่รอดและผ่านพ้นไปได้  และอาชีพเสริมสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักได้อย่างไร  และหลังจากการจัดอบรมครั้งนี้ก็ทำให้ผู้ดำเนินโครงการเองรู้ซึ่งถึงปัญหา  และได้นำปัญหานี้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อด้วยเช่นกัน

หากมีข้อบกพร่องประการใด  กราบขออภัยมา ณ  ที่นี้

ผู้เขียนบทความ นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  หลักสูตร SC-07  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู