เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่  SC07 )  และคณะการทำงานตำบลเสม็ด  ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  จนถึงขั้นตอนการผลิตแล้วเสร็จ  ครั้งนี้ในเดือนกันยายน  2564  จึงได้ทำการอบรมแนวคิดและวิธีการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)  ให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพและสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไปได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ  เป็นที่ยอมรับ และสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP

จากการอบรมชาวบ้าน  ชาวบ้านสามารถนำความรู้และแนวคิดจากการอบรมไปประยุกต์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ได้  เพื่อที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจะได้มีความน่าเชื่อถือ  และมีหน่วยงานการันตีว่าผลิตภัณฑ์ดีจริง  และสามารถกระจ่ายความต้องการของตลาดได้  และสามารถได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

หากมีข้อบกพร่องประการใด  กราบขออภัยมา ณ  ที่นี้

ผู้เขียนบทความ นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  หลักสูตร SC-07  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู