รัตนเมธี ประทุมนอก

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพื้นที่ในโครงการ     ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ   รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เดือน กันยายน เป็นเดือนที่ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนตำบลเสม็ด แบบพอเพียง และได้รับการตรวจหาเชื้อ covid-19 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ     ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ     (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วัน พุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ข้าพเจ้า ได้ออกสำรวจชุมชนตำบลเสม็ด โดยใช้แนวคิดของหลักเศฐกิจพอเพียง

 

การสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง ยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ความรู้ คุณธรรม เป็นพื้นฐานและพัฒนาไปตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอน    คือเป้าหมายหลักในการทรงงานตลอด 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 7 ทศวรรษแล้วที่ทุกคนได้ประจักษ์ว่า ความรู้  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ จริงแท้ และควรค่าแก่การสืบสานให้ยั่งยืน พื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่าน คือผืนแผ่นดินห่างไกลทุรกันดาร

ใช้เวลาเพียงไม่นานก็พลิกฟื้นขึ้นมาอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล “ต้นไม้ของพ่อ” ไม่ใช่เพียงแค่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน แต่ยังรวมถึง เมล็ดพันธุ์แห่งองค์ความรู้ที่ทรงปลูกไว้ได้ผลิดอกออกผลให้พสกนิกรน้อมนำไปปรับใช้ จากหนึ่ง เป็นสอง…แล้วค่อยๆ ขยายพื้นที่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย

หลังจากนั้นข้าพเจ้า ได้ออกสำรวจ ชุมชุนตำบลเสม็ด เข้ารับการตรวจหาเชื้อ covid-19 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด

โดยคนในชุมชนให้ความร่วมมือกับบุคลาการทางการแพทย์เป็นอย่างดี

ในนการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง   เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

 

ผู้เขียนบทความ นายรัตนเมธี  ประทุมนอก

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู