ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภทนักศึกษา หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานรวมถึงคณะอาจารย์ที่ดูแลโครงการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติ เป็นจิตอาสา โดยทีมเราได้แบ่งงานกันเป็น 2 ทีม ดังนี้

สถานที่ในการทำกิจกรรมจิตอาสา มี 2 สถานที่ คือ

1.วัดป่าเรไร ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

2.เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ในส่วนของการลงพื้นที่เราได้ลงพื้นที่ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แกชุมชน เนื้องานที่ทำมีดังนี้

-ทำความสะอาดในศาลา

-กวาดบริเวณรอบวัด ทำความสะอาดศาลา

-ทำความสะอาดห้องน้ำ

-แจกถุงยังชีพ

ในส่วนของการทำกิจกรมมที่เขากระโดง จะมีกิจกรรมดังนี้

-กวาดบริเวณลานหน้าองค์พระ ทำความสะอาดห้องน้ำ และกวาดบริเวณด้านล่างของเขากระโดง

ผู้เขียนบทความ นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร SC07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู