การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 5 และหมู่ 12 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านายวิทยา เอียนรัมย์ ประเภทประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชารตำบลเสม็ด อาจารย์ประจำโครงการจึงได้ให้ทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ และประชาชนได้ไปแนะนำตัวก่อนที่จะลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูลในหมู่บ้านต่างๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้รูปแบบของโครงการออกมาในทิศทางเดียวกัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของหมู่ 12 บ้านโคกตูม โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือและสุกร ทางผู้นำชุมชนและประชากรต่างให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางทีมงานเป็นอย่างดี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของหมู่ 5 บ้านระเบิกขาม โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือและสุกร และหมู่บ้านนี้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2560 ประเภทชุมชนขนาดกลาง ซึ่งเป็นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน ประชาชน และภาคีความร่วมมือต่างๆในพื้นที่ ให้เกิดการจัดการขยะในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง โดยนำหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ คือ Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่
ขลของแต่ละหมู่บ้านตามที่ผู้นำชุมชน และประชากรในหมู่บ้านได้ให้ข้อมูล รายละเอียดต่างๆของแต่ละครัวเรือน ของแต่ละหมู่บ้านนั้น ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆส่งต่อให้ทางส่วนกลาง และกรอกตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางได้จัดให้มา เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

นาย วิทยา เอียนรัมย์

อื่นๆ

เมนู