• ประชุมวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำ ณ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ทางทีมงาน อาจารย์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน  เพื่อให้นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน ที่จะลงพื้นที่ในตำบลเสม็ด ได้ร่วมประชุม และวิเคระห์แบบ SWOT ในด้านต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ สังคม วัฒนธรรม จุดเด่น จุดด้อยในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาร่วมกันต่อไป

ผู้นำทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน จึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว และประชาชนในหมู่บ้านนั้น ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี การประชุมวางแผนได้เป็นไปตามจุดประสงค์ และมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเป็นการพัฒนาของชุมชนในเดือนต่อไป

ในช่วงเดือนเมษายนระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้อบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน ตามที่กำหนดเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นประโยชน์

ลิงก์วิดีโอ

 

 

                                                นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ

ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู