โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1ตำบล1มหาวิทยาลัย)
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ข้าพเจ้า นางสาวนีรนุช อินทรนิท ประเภท ประชาชนหลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่สำรวจ เขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมออกปฎิบัติงานพร้อมกับทีมนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และคณะอาจารย์ประจำโครงการ หมู่ที่1 ,8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ณ.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทางทีมและคณะอาจารย์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อให้นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน ที่จะลงพื้นที่นั้นๆๆ ได้แนะนำตัว กับผู้นำชุมชน ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และในทิศทางเดียวกัน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ซึ่งได้นำข้อมูลที่ได้รับ นำมาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอมา เช่น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16เป้าประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ ให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงให้มากที่สุด

ข้าพเจ้าได้ลงไปประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งสามารถททำให้ข้าพเจ้าปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผู้นำชุมชน ได้แนะนำพื้นที่ในหมู่บ้าน และได้พาเดินสำรวจ แต่ละหลังคาเรือน ในการประกอบอาชีพ เช่น การค้าขาย ทำนา รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยมีทีมงานคอยเก็บข้อมูล ไปด้วยละเอียด

ข้าพเจ้าได้สอบถาม ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถาม.ที่ทางส่วนกลางให้มา แก่ข้าพเจ้านั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู