โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1ตำบล1มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 1 บ้านเสม็ด หมู่ที่ 2 บ้านโคกเพชร หมู่7 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 บ้านกนองข่า หมู่ที่10 บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่19 บ้านโนนพลอย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวนีรนุช อินทรนิท ประเภท ประชาชนหลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่สำรวจ เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ซึ่งได้นำข้อมูลที่ได้รับ นำมาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอมา เช่น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ ให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงให้มากที่สุด

ข้าพเจ้าได้ลงไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน ได้พาเดินสำรวงพื้นที่  ซึ่งสามารถททำให้ข้าพเจ้าปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู