ข้าพเจ้านางสาวณภัค วงษ์กนก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเสม็ด

หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนที่ผ่านมาทำให้รู้ถึงปัจจัยปัญหาและความต้องการของชุมชนมากขึ้นจึงได้มีการจัดการประชาคมร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจความต้องการและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โดยใช้เทคนิค “SWOT” มาจากตัวอักษรย่อของคำ 4 คำคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการภายในชุมชน โดยหาจุดแข็ง จุดอ่อน ในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการที่จะพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือการพัฒนาเศรษฐกิจการทำปลาส้มและการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นหลักที่ใช้เพื่อสร้างแนวทางและฐานเบื้องต้นเพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนตำบลเสม็ดให้ดียิ่งขึ้น และหลักสำคัญคือเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

 

ณภัค   วงษ์กนก

ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู