ข้าพเจ้านางสาวณภัค วงษ์กนก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเสม็ด

หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมได้มีการประชุมร่วมกันในการลงสำรวจข้อมูลของตำบลเสม็ดในด้านแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร เกษตรกร พืช และอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่นเพื่อสร้างแนวทางและฐานเบื้องต้นเพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนตำบลเสม็ดให้ดียิ่งขึ้น

         

  

จากการลงสำรวจพื้นที่ในท้องถิ่นของตำบลเสม็ด จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครอบครัวเป็นจำนวนหลายหลังข้าพเจ้าจึงนำมาเขียนเป็นบทความประจำเดือน โดยส่วนใหญ่แล้วผักสวนครัวที่ปลูกได้แก่พริก ต้นหอม ผักชี กระเพรา ชะอม กล้วย เป็นต้น พืชผักสวนครัวได้นำมาใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือได้นำไปจำหน่ายในหมู่บ้านเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวโดยส่วนใหญ่ผักที่ปลูกจะเป็นผักตามฤดูกาลและใช้เวลาในการปลูกไม่นาน

การดูแลรักษา

ผักเกือบทุกชนิดเพาะกล้าก่อนปลูกจะดีสามารถปลูกได้หลายรุ่น การปลูกด้วยกล้า ทำให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้ด้วย ดีกว่าปลูกด้วยเมล็ดแล้วต้องถอนทิ้งเมื่อผักแน่นเกินไป

ประโยชน์ของการปลูกพืช ผัก สวนครัว

1. ใช้พื้นที่ส่วนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
2. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักมาประกอบอาหารประจำวัน
3. ครอบครัวได้รับประทานผักที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและปลอดภัยจากสารเคมี

 

ณภัค วงษ์กนก

ต.เสม็ด   อ.เมือง   จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู