ข้าพเจ้า นายวัชรินทร์ อินอักษร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07

ได้ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชนและอาจารย์ประจำโครงการตำบล เสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทางทีมงาน อาจารย์ ได้ประสานกับผู้น าชุมชน เพื่อให้ นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน ที่จะลงพื้นที่นั้นๆ ได้แน่ะน าตัว ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย ต าบลแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2564

15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01), (02), (06)

 โดยน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วย ในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าประสงค์ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการ ของประชาชนในครัวเรือนนั้น ๆ ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด

ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน จึงท าให้ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว รวมถึง ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ให้ ความร่วมมือ เป็นอย่างดีผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ได้พาเดินส ารวจ แต่ละหลังคาเรือน ในการประกอบอาชีพ เช่น  การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย การค้าขาย การท านา และการท าเกษตร โดยทีมงาน จะคอยเก็บข้อมูล  ไปด้วยอย่างละเอียด ข้าพเจ้าได้สอบถาม ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถาม ที่ทางส่วนกลางให้ มาแก่ข้าพเจ้านั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าจะน าข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อท าการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู