โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 15 , 6 , 4 , 14 , 3 และ หมู่18
ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา บุญรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ณ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามหมู่บ้าน มีหมู่15 , 6 , 4 , 14 , 3 และ หมู่18 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน) 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19) และ 06 (แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่) โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม16เป้าประสงค์ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆที่ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นไปตามความจริง

ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละท้องที่ จึงทำให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านได้พาเดินสำรวจในแต่ละหลังคาเรือนที่ได้ทำการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตร การเลี้ยงวัว การค้าขาย และรับจ้างทั่วไป โดยทีมงานจะคอยเก็บข้อมูลอย่างละเอียด
โดยข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านตามที่ผู้นำชุมชน และประชากรในหมู่บ้านได้ให้ข้อมูล รายละเอียดต่างๆของแต่ละครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านนั้น ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆส่งต่อให้ทางส่วนกลาง และกรอกตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางได้จัดให้มา เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
วีดิทัศน์ SC-07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2564 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู