โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 1 หมู่ 8 หมู่ 19 หมู่ 10 หมู่8 หมู่ 7ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบรีรัมย์

        ข้าพเจ้า นายธีรวัมน์  จันลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา  ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่1 – 15 มีนาคม2564 ทีมเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01) , (02),(06)

โดยนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด   ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน จึงทำให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว รวมถึง ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี และได้มีการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตการเป็นอยู่ การดำรงชีพของคนในชุมชน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาวัยรุ่น ยาเสพติด และส่งเสียงดังในชุมชน เป็นต้น

ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ ออกสำรวจความเป็นอยู่ของครัวเรือน ได้เห็นการดำรงชีวิตแบบพอเพียง เช่น การปลูกผักสวนครัว  ที่มีอยู่ เพื่อขาย และเลี้ยงชีพ ชุมชนสามารถ มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

 

นายธีรวัฒน์  จันลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่

 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู