ข้าพเจ้า นาย สิทธิชัย ปักษา  ประเภท กพร. หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 16 หมู่ 17 และหมู่13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบรีรัมย์

                        เมื่อวันที่ 1 – 17 มีนาคม2564 ข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01) , (02),(06)โดยนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ ให้ข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงมากที่สุด

                      ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวัด สถานศึกษา ตลาด ศูนย์การเรียนรู้  และลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 16 หมู่ 17 หมู่13 แล้วนำข้อมูลมากรองลงแบบฟอร์ม (01) , (02) และ(06) โดยใช้วิธีการให้ผู้นำชุมชนติดต่อประสานงานทางชาวบ้านและทีมทำงานลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในแต่ละครัวเรือน แล้วนำข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์และเก็บแบบฟอร์ม (01) , (02) และ(06) จากประชาชนในพื้นที่มากรอกข้อมูลลงในระบบ http://u2t.bru.ac.th/ และได้นำข้อมูล มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้

                        ปัญหาที่พบในเดือนมีนาคม คือหมู่13 พื้นที่ค่ายทหาร ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ได้ข้อมูลเป็นบางส่วนเพราะพื้นที่ค่ายทหารเป็นพื้นที่ที่มีความลับทางราชการ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เต็ม100% เก็บข้อมูลได้เป็นบางส่วนที่ทางค่ายได้อนุญาตเพียงเท่านั้น

                        ทั้งนี้ การออกสำรวจข้อมูลประจำเดือนมีนาคม ถือว่าราบรื่นดีไม่มีปัญหาเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงเล็กน้อยที่ไม่สามารถลงเก็บข้อมูลได้ และได้นำข้อมูลกรอกลงในแบบฟอร์ม01,02และ06 บ้างแล้วบางส่วน

 

(นายสิทธิชัย ปักษา)                                                                                                                                                                                                                                            กพร.

อื่นๆ

เมนู