โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 13 หมู่ 16หมู่ 17

ข้าพเจ้านางสาวจริยานันท์ โอทารัมย์ ประเภท นักศึกษา ตำบลเสม็ด หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มพื้นบ้านสู่การรับรองมาตรฐาน เสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่17 มีนาคม 2564 ได้นำทีมงานและอาจารย์ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01,02 ภายในชุมชุนค่ายทหาร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 

โดยได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาที่พบและนำแนวทางแก้ไขปัมหา แนวทางการพัฒนานกระดับเศรษฎกิจตาม 16 จุดประสงค์ที่ได้ประชุมไว้พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ เป็นการให้ข้อมูลในเชิงลึกและเป็นจริงมากที่สุด

ในวันที่18 มีนาคม 2564ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานในเดือนต่อไป

ข้าพเจ้าได้สอบถาม ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามตามที่ทางส่วนกลางให้มาตราความจิงและมีประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแก่ข้าพเจ้านั้น ในการที่นี้ ข้าเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคาระห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาสู่ขั้นต่อไป

ผู้ปฏิบัติงาน นางสาวจริยานันท์ โอทารัมย์

ตำแหน่ง นักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู