โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 12 และหมู่ 5 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวณภัค วงษ์กนก ประเภทบัณฑิตจบใหม่หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทางอาจารย์ประจำโครงการ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน  เพื่อให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ที่จะลงพื้นที่ได้แจ้งผู้นำชุมชนและแนะนำตัวก่อนจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และทิศทางเดียวกันของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2564

15 กุมภาพันธ์2564 ลงเก็บข้อมูลหมู่12 บ้านโคกตูม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านก่อนลงเก็บข้อมูล ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไป

16 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของหมู่ 5 บ้านระเบิกขาม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านก่อนลงเก็บข้อมูลซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ และชุมชนบ้านระเบิกขามยังได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2560อีกด้วย

จากการลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดของประชากรในหมู่บ้านตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนบทความในเชิงวิชาการต่อไป

นางสาว ณภัค วงษ์กนก

อื่นๆ

เมนู