ข้าพเจ้า นาย จักรพงษ์ พงศิริวิลัย  ประเภท กพร. หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้ลงพื้นที่ประชุมกับผู้นำชุมชนในตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบรีรัมย์

30 มีนาคม2564 ลงประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจมาร่วมกับชุมชน สำรวจควมต้องการและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยใช้เทคนิค “SWOT”  มาจากตัวอักษรย่อของคำ 4 คำคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) เพื่อพัฒนายกระดับเศรฐกิจและสังคม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมกับผู้นำชุมชนในตำบลเสม็ดเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ตำบลเสม็ดและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชองผู้นำชุมชนโดยใช้ “SWOT” ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ในตำบลเสม็ด

ปัญหาที่พบคือชาดแคลนงบประมาณและกำลังคนในการผลิต ปัญหาในพื้นที่ตำบลเสม็ดส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายาเสพติดที่ยังไม่สามรถแก้ปัญหาได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้ทางทีมงานได้นำความคิดเห็นของผู้นำชุมชนมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ตำบลเสม็ด และจะดำเดินงานในขั้นต่อไป

 

(นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย)

 กพร

 

ภาคผนวก

อื่นๆ

เมนู