ผมนายพงษ์พัฒน์ จีวัฒนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เดินทางมาถึงเดือนที่ 4 คือ เดือนพฤษภาคม 2564

ผมได้รับมอบหมายงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเว็บไชต์ของ u2t ตำบลเสม็ด โดยมีหัวข้อคือแหล่งน้ำในตำบลที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ทั้งชุมชน

การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในเดือนนี้มีความแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (Covid-19) ได้มีการแพร่ระบาดอย่างมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงระมัดระวังตนเองด้วยการไม่สุงสิงสนทนากับคนอื่นนอกพื้นที่ชุมชนของตน จึงทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นเนื่องจากบางรายมีการติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการให้เห็นจึงกลายเป็นพาหะนำเชื้อโดยที่ไม่รู้ตัว ผมจึงเก็บข้อมูลในส่วนที่เก็บได้เท่านั้น และใช้มาตรการ วัด เว้น ไว เพื่อป้องกันตัวเองในการเข้าไปเก็บข้อมูลในครั้งนี้

 

ลิงค์วิดีโอการทำงาน : https://www.youtube.com/watch?v=0aaUBH5uzjs

อื่นๆ

เมนู