โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

 

ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมได้มีการประชุมและแจกแจงงานให้รับทราบร่วมกันในการลงสำรวจข้อมูลในด้าน ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญา ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น

                                                                             

วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการสำรวจพืชในท้องถิ่น ประเภทพืชผักสวนครัวในหมู่ที่ 9 บ้านโคกใหญ่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ได้พาเดินสำรวจ แต่ละหลังคาเรือน ผลการสำรวจพบว่าพืชผักสวนครัวที่นิยมปลูกกันเป็นจำนวนมาก ได้แก่ กล้วยน้ำหว้า ตะไคร้ มะนาว มะละกอ  พริก หอม และกระเพรา

ซึ่งเป็นพืชที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในการประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภค และมี2-3หลังคาเรือนปลูกเพื่อจำหน่ายซึ่งพืชผักเหล่านี้ไร้สารเคมีตลอดการเพาะปลูก มีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นสารอาหารให้แก่พืชผัก จึงไม่ส่งผลก่อให้เกิดมลพิษอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ทุกครัวเรือนมีการป้องกัน และมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี แต่ยังมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้าได้สอบถาม  ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถาม ตามที่ทางส่วนกลางให้มาตามความจริง และมีประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแก่ข้าพเจ้านั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง  เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนบทความในเชิงวิชาการ เพื่อการพัฒนาสู่ขั้นตอนต่อไป

ลิงก์วิดีโอประจำตำบล

นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู