ข้าพเจ้านางสาวเจษฎากร ใยทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่าง ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไนี้

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ.หัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมการทำสบู่ฆ่าเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ทำแมสก์ และติดตั้งอ่างล้างมือให้กับชุมชน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ขั้นตอนการทำและลงมือปฏิบัติ

ในที่นี้จะพูดถึงวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือดังนี้

อุปกรณ์

1.ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol 75 เปอร์เซ็นต์ v/V)

2.ฮโดรเจนเปอออกไซด์ (Hydrogen peroxide 3 เปอร์เซ็นต์ )

3.กรีเซอรีน (Glycerin 98 เปอร์เซ็นต์ )

4.น้ำกลั่นหรือน้ำต้มสุก

5.ภาชนะสำหรับใส่

วิธีการทำ

1.นำไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol 75 เปอร์เซ็นต์ v/V) 751.5 มิลลิลิตร

2.ฮโดรเจนเปอออกไซด์ (Hydrogen peroxide 3 เปอร์เซ็นต์ 41.7 มิลลิลิตร

3.กรีเซอรีน (Glycerin 98 เปอร์เซ็นต์ ) 14.5 มิลลิตร ผสมให้เข้ากันใน

4.จากนั้นเติมน้ำกลั่นหรือน้ำต้มสุกให้ได้ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร

5.บรรจุใส่ขวดหรือภาชนะที่เตรียมไว้

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการทำสบู่เหลวล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ แมสก์ และติดอ่างล้างมือ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน covid-19 ทำให้มีผลกระทบในการด้านการทำงาน จึงต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ของข้าพเจ้านั้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากการร่วมมือของทุกคน

ผู้เขียนบทความ นางสาวเจษฎากร ใยทา

ประเภทบัณฑิตจบใหม่

SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู