สวัสดีครับ กระผมนายพงษ์พัฒน์ จีวัฒนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (SC07 เสม็ด)

        กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

        วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กระผมและทีมงานร่วมกับคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบได้มีการจัดประชุมสมาชิกของกลุ่ม SC07 กลุ่มเสม็ด เพื่อแจ้งรายละเอียดและแบ่งงาน โดยกระผมได้รับผิดชอบเก็บข้อมูลในพื้นที่หมู่ที่ 9,11,13,16 บ้าน ตำบลเสม็ด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน กระผมได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านเสม็ด คือ ท่านผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ) จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า บ้านเสม็ด หมู่ 16  เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 297 ครัวเรือน อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ คือ อาชีพรับจ้างทั่วไปแทบทั้งหมู่บ้าน รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียว สภาพบ้านเรือน โดยรวมมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งอาณาเขตของบ้านแต่ละหลังอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยจะมีทั้งคนในพื้นที่ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอยู่แบบอิสระต่อกัน คือ ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกัน บางหลังรู้ว่าเพื่อนบ้านเป็นใคร แต่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับเพื่อนบ้านมากนัก แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน คือ แกรนแคนยอน (บ่หินเก่า) ที่สวยงามแต่ทางเข้าจะลำบากอยู่พอสมควรถ้ายานพาหนะเป็นรถเล็ก

         ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่ บางครัวเรือนยังไม่พร้อมในการให้ข้อมูลเนื่องจากกลัวว่าจะนำข้อมูลไม่ทำอะไรที่มิดีมิร้าย กระผมได้อธิบายและทำการชี้แจ้งเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความไว้วางใจ และสัตว์เลี้ยง (สุนัข) ของบางครัวเรือนมีความดุร้ายไล่กัด ทำให้กระผมเกิดความลำบากในการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น

         สรุป การลงพื้นที่เก็บครัวข้อมูลพื้นฐานของแต่ละครัวเรือน อันดับแรกเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยบางคนอาจให้ความร่วมมือที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือบางคนอาจใส่อารมณ์ สีหน้าท่าทาง ตลอดจนไม่ให้ความร่วมมือเลย อันดับสองการแต่งกาย บุคลิกภาพและมารยาทถือเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เมื่อเราแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีภูมิฐาน มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความเชื่อมั่นและเต็มใจให้ข้อมูลได้ จนทำให้การเก็บข้อมูลของเราบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนด

อื่นๆ

เมนู