การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
วิถีชีวิตเกษตรกรในชุมชนบ้านโคกตูม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายวิทยา เอียนรัมย์ ประเภทประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ และประชาชน

บ้านโคกตูมเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเป็นอาชีพเกษตรกรรม ทำนา     เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ

พื้นที่โดยรอบของหมู่บ้านจะเป็นทุ่งนาส่วนใหญ่  ซึ่งในช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นฤดูการทำนาของคนในชุมชน ภายในเดือนพฤษภาคมชาวบ้านจะไถนาเตรียมหน้าดินเพื่อที่จะหว่านข้าว เพาะต้นกล้าและทำนา ซึ่งคนในชุมชนนี้นิยมนาหว่านมากกว่านาดำ ซึ่งการทำนาแต่ละปี ชาวบ้านจะเก็บเมล็ดข้าวหรือผลผลิตเพื่อไปขายเป็นรายได้ และไว้เป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อๆไ

หมู่บ้านโคกตูมเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำ ไม่มีน้ำจากแหล่งน้ำ หรือชลประทานไหลผ่าน จึงทำให้หมู่บ้านนี้ไม่สามารถทำสวน ทำไร่ หรือผลผลิตจากการปลูกผักได้เลย ส่วนมากจะทำแค่นาข้าวปีละครั้ง และน้ำที่ใช้ในการทำนาคือน้ำฝน  ถ้าปีไหนฝนตกดีข้าวก็จะได้ผลผลิตดี แต่ถ้าปีไหนที่ฝนแล้งหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลก็จะได้ผลผลิตหรือได้ข้าวน้อยนั่นเอง

อื่นๆ

เมนู