ดิฉันชื่อนางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ตำบลเสม็ด ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โซนที่ 1 พื้นที่รับผิดชอบมีดังนี้ หมู่ ที่9,11,13,16,17

ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายจากทางกลุ่ม คือ ได้รับผิดชอบในหัวข้อเรื่อง “แหล่งน้ำ” ในชุมชนตำบลเสม็ด “โซนที่ 1 หมู่ 9,11,13,16,17”  การลงพื้นที่ทำงานสำรวจแหล่งทรัพยากรน้ำ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิตคน พืช และสัตว์มากที่สุดแต่ก็มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีแหล่งน้ำแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน

ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ
1. ใช้สำหรับการบริโภคและอุปโภค เพื่อดื่มกิน ประกอบอาหาร ชำระร่างกาย ทำความสะอาด ฯลฯ
2. ใช้สำหรับการเกษตร ได้ แก่ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร 

เราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากเช่นกัน ฝากทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า “น้ำ คือ ชีวิต”

สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณทาง อว. ที่จัดโครงการดีๆ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ กราบขอบพระคุณมากค่ะ

 

ลิ้งค์การทำงาน

อื่นๆ

เมนู