ข้าพเจ้านายธีรัวัฒน์  จันลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงของการเกิดโรคระบาดโควิค 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ทางทีมงานเราจึงได้มีการประชุมปรึกษากันเพื่อที่จะหาวิธีเพื่อการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนในชุมชน ชาวตำบลเสม็ดทุกคน ดังนั้นทางทีมเราได้มีการลงพื้นที่พร้อมทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการในวันที่ 24 มิถุยน 2564 ทางเราได้มีการแบ่งหน้าที่กันโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อลงพื้นที่ในการประชาคมชุมชนโดย กลุ่ม1 ได้ลงพื้นที่ทำที่ล้างมือตามสถานที่สำคัญในชุมชน และอีกกลุ่มได้ลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือรวมถึง สอนวิธีล้างมือที่ถูกวิธี ส่วนผมได้รับมอบหมายในกลุ่มที่1 ในการทำที่ล้างมือในชุมชน โดยเราจะทำอยู่ 3 ที่ ดังนี้

-วัดป่าเรไร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากเราเล็งเห็นความสำคัญของคนในชุมชนดังนั้น วัดเป็นสถานที่สำคัญที่หนึ่งที่ผู้คนไปรวมกลุ่มกันเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคนที่มาร่วมทำบุญ เราจึงได้ทำอ่างล้างมือ ทั้งทางเข้าศาลาและทางออกเพื่อให้ผู้คนได้ทำความสะอาดมือแลธาระตามมาตรการของทางสาธารณสุขจังหวัดด้วย

           

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร

แน่นอนว่าศูนย์พัฒนาเด็กน้อยก็จะมีเด็กจำนวนมากที่มาเรียนกันรวมถึงครูผู้สอนด้วย เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของเด็กๆและอาจารย์ เราก็ได้จัดทำติดตั้งอ่างล้างมือให้กับเด็กๆ อาจารย์และผู้ปกครองที่มารับเด็กๆด้วย

          -ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากศาลาประชาคม หมู่4 บ้านหัววัว เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมต่างๆ ทำให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อความปลอดภัยชองคนในชุมชนเราก็ได้มีการจัดตั้งอ่างล้างมือในบริเวณศาลาประชาคม รวมถึงมีการสอนวิธีการล้างมือ 7ขั้นตอนที่ถูกต้อง ประชาชนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมถือผู้นำในชุมชนอีกด้วย

   

 

 

 

นายธีรวัฒน์  จันลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู