1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC-07 สำรวจข้อมูลเกษตรกร พืชพันธุ์ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

SC-07 สำรวจข้อมูลเกษตรกร พืชพันธุ์ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                 ข้าพเจ้า นางสาวจินตพร สุนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหาร เกษตรกร พืช และอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ ให้เหมาะสม และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้สิ่งที่มีในชุมชนอยู่แล้ว ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

                           

จากการลงสำรวจพื้นที่ในท้องถิ่นเพิ่มเติม ชาวบ้านมีการปลูกพื้นผักสวนครัว ไม้ผล ไว้รับประทานเอง และจำหน่ายภายในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สามารถรับประทานได้ บางชนิดมีสรรพคุณทางยาสามารถนำไปใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้

                   

มีการประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำโครงการพร้อมกับทีมงาน นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ และประชาชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่น

             

นางสาวจินตพร สุนประโคน

                                     ผู้จ้างงาน ตำแหน่งนักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู