1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC-07 โครงการการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มพื้นบ้านสู่การรับรองมาตรฐานเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

SC-07 โครงการการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มพื้นบ้านสู่การรับรองมาตรฐานเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

 บทความ

จากกการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของข้าพเจ้า นายอาทิตย์ ศาลางาม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาคนักศึกษา (SC-07) ตามแบบฟอร์ม (01) (02) และ (06) ในหมู่ที่ 9 บ้านโคกใหญ่ ผลการปฏิบัติงานในวันที่ 1 – 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และรับทราบข้อตกลงของหมู่บ้านก่อนเก็บข้อมูล

 

ผลจากการเก็บข้อมูลผลในภาพรวม พบว่า ประชาชนในหมู่ 9 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุมชน พบว่ามีการทำนา เลี้ยงสัตว์ ด้านรายจ่ายหลักของครัวเรือน พบว่าใช้ในการซื้ออาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและค่าน้ำค่าไฟในบ้าน และที่สำคัญหมู่ 9 ยังส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ในโครงการ “เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (ขยับกายสบายชีวี)” ประจำปี 2564 โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. เสม็ด ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพโดยวิธีการออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ในส่วนของความต้องการในการพัฒนาชุมชน พบว่า อยากให้หน่วยงานเข้ามาพัฒนา ช่วยให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงการจ้างงานในหมู่บ้านมากขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

 

นายอาทิตย์ ศาลางาม  ประเภท นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (SC-07)

อื่นๆ

เมนู