โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 11,13,17 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

19 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02,06 ได้เก็บข้อมูลวัด สถานศึกษาตลาด แหล่งการเรียนรู้ชุมชน และในหมู่บ้านหมู่11,13,17 โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอปัญหาและได้นำมาประชุมปรึกษาหารือโดยทีมผู้รับจ้างและอาจารย์เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาในลำดับต่อไป

        ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้เห็นวิถีชีวิตในด้านการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย แพะ การค้าขาย เผาถ่าน

          ข้าพเจ้าได้สอบถาม เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และจะนำข้อมูลดังกล่างส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู