ชื่อบทความ : SC-07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ : หมู่ที่ 9,11,13,16 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ชื่อผู้เขียน : นายพงษ์พัฒน์ จีวัฒนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

ข้าพเจ้านายพงษ์พัฒน์ จีวัฒนา ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเสม็ด ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 9,11,13,16 เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบฟอร์ม 01) ในส่วนที่เหลือเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ในวันที่ 1-17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ข้าพเจ้าพบว่า ในหมู่ที่ 9,11,13,16 มีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ คือ วัด แหล่งเรียนรู้ บ่อหิน สถานที่ท่องเที่ยว ค่ายทหาร วนอุทยาน เป็นต้น

โดยใช้วิธีการคือให้ผู้นำชุมชนประสานงานกับลูกบ้านเพื่อที่ชุมชนจะได้ทราบว่าจะมีพนักงานของรัฐมาเก็บข้อมูลครัวเรือนในแต่ละหลังคาเรือนตามแบบฟอร์ม เมื่อเสร็จแล้วจึงนำข้อมูลมากรอกลงในระบบ และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตาม 16 เป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

ปัญหาที่พบคือ หมู่ 13 ที่เป็นพื้นที่ของค่ายทหารซึ่งเก็บข้อมูลมาได้เพียงบางส่วนเพราะพื้นที่มีความลับทางทหารข้าพเจ้าจึงเก็บข้อมูลมาได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ทั้งนี้การสำรวจรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคมราบรื่นดีเป็นส่วนใหญ่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้ และได้นำข้อมูลกรอกลงในระบบแล้วบางส่วน

อื่นๆ

เมนู