ข้าพเจ้า นาย จักรพงษ์ พงศิริวิลัย  ประเภท กพร. หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร SC-07 ได้ประสานกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการ  เพื่อให้นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชนและ กพร. ได้ชี้แจงถึงที่มาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และได้แนะนำตัวนักศึกษาจบใหม่ ประชาชนและ กพร. ก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลเสม็ด แบบฟอร์ม (03),(04) และนำมาวิเคราะห์คาวมต้องการของผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ด

เมื่อวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01) , (02) และ(06) โดยใช้วิธีการให้ผู้นำชุมชนติดต่อประสานงานทางชาวบ้านและทีมทำงานลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในแต่ละครัวเรือน แล้วนำข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์และเก็บแบบฟอร์ม (01) , (02) และ(06) จากประชาชนในพื้นที่มากรอกข้อมูลลงในระบบ http://u2t.bru.ac.th/ และได้นำข้อมูล มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตาม 16 เป้าประสงค์ ที่ได้ประชุมไว้

ปัญหาที่พบเจอในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นคือ ชาวบ้านได้ออกไปประกอบอาชีพและไม่อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นบางครัวเรือน ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานจึงตกลงกันว่าจะมาเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ตกสำรวจเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือวันที่ได้นัดหมายกับทางผู้นำชุมชน

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ทางส่วนกลางได้มอบหมาย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

( นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย)

                                                                                                                                                                                                                                            กพร.

 

 

 

ภาคผนวก

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

พบปะผู้นำชุมชนแจงถึงที่มาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลเสม็ด

 

อื่นๆ

เมนู