โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวนีรนุช อินทรนิท
ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07
ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบรีรัมย์

ข้าพเจ้าพร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ได้ประชุมหารือรวมกัน เรื่องการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดป่าเรไร่กับประชาชนในตำบลเสม็ด
มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในทำกิจกรรม เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ แปรง เป็นต้น

กิจกรรม จัดขึ้น ณ . วัดป่าไรเร ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 หมู่ 1 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์

วัดป่าเรไรเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในตำบลเสม็ด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนาตลอดทั้งเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้ สักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในบางวันอาจมี วัยรุ่น ผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุได้นำอาหาร น้ำ และขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานแล้ว ทิ้งลงในอาณาบริเวณวัด ทำให้วัดเกิดความสกปรกขึ้น
ด้วยเหตุนี้ทางคณะข้าพเจ้า จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด
2. เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัดป่าเรไร เช่น ลานวัด ห้องน้ำ เป็นต้น
3. เพื่อให้บริเวณวัดสะอาด สวยงาม
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

โครงการจิตอาสาทำความสะอาดเป็นโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่ดีอย่างหนึ่งให้กับวัด ซึ่งผลของการดำเนินโครงการนี้ นอกจากจะทำให้วัดดูสะอาดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนแล้ว ยังส่งผลดีให้ทั้งกับตนเองและสังคม อีกด้วย
– เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความสงบสุขและความสามัคคีให้กับสังคม
– เป็นการสร้างความตระหนักรักษ์แวดล้อมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสาธารณชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสมบัติของส่วนรวม

นอกจากการทำความสะอาดห้องน้ำกวาดลานวัด เก็บขยะแล้ว ก็มีการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ต่างๆ ให้แก่วัด ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย

 

 

ผู้เขียนบทความ นางสาวนีรนุช อินทรนิท

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู