ข้าพเจ้านายธีรวัฒน์  จันลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานรวมถึงคณะอาจารย์ที่ดูแลโครงการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติ เป็นจิตอาสา โดยทีมเราได้แบ่งงานกันเป็น 2 ทีม ในการที่จะลงพื้นที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ดังนี้

1.วัดป่าเรไร ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

2.เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ในส่วนของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบทำจิตอาสาที่ วัดป่าเรไร เราได้ลงพื้นที่ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แกชุมชน เนื้องานที่ทำมีดังนี้

  • แจกอุปกรณ์ทำความสะอาดในแก่วัด
  • ทำความสะอาดบริเวณรอบวัด กวาดใบไม้ เก็บขยะ เป็นต้น
  • ทำความสะอาดศาลา เก็บกวาดให้เรียบร้อย
  • ทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ
  • แจกถุงยังชีพให้แกประชาชนที่มาช่วยเป็นจิตอาสาในครั้งนี้

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางเราหวังว่าจะเกิดผลประโยชน์แก่ชุมชน และวัด ไม่มากก็น้อยและเพื่อสร้างความสมัครคีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู