ข้าพเจ้านายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงานประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  หลักสูตร SC-07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 เดือนนี้ได้มีการจัดกิจกรรม 2กิจกรรมใหญ่ ได้แก่กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย และการจัดอบรมการปุ๋ยหมัก

กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์น้อยได้เลือกเอากลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือนักเรียนโรงเรียนประถมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเขากระโดง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ให้เยาวชนในชุมชนมีงานทำ สามารถสร้างรายได้ ให้แก่นักเรียนในระหว่างเรียน มีการอบรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการสอนและเป็นมัคคุเทศก์มาแล้ว มีการพาชมจุดแต่ละจุดจากเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานเขากระโดงมีการแนะนำและให้ความรู้เป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย

กิจกรรมการอบรมทำปุ๋ยหมักได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ในโครงการมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนตำบลเสม็ดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ มีการสอนเกี่ยวกับการปุ๋ยหมักน้ำและปุ๋ยหมักแบบแห้ง มีชาวบ้านให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถให้ชาวบ้านในชุมชุนอาจเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้ชาวบ้านในชุมชนได้อีกด้วย

 

 

นายอาทตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงาน ประเภทนักศึกษา

วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู