ข้าพเจ้า นายสิทธิชัย ปักษา ประเภท กพร. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                            1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่เรา ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจต่อไป เพื่อปรับเปลี่ยนแนวการทำงานของโครงการ U2T ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการลงพื้นที่โครงการ U2T ในภารกิจพิเศษ “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ณ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันพุธ ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จ้างงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ลงพื้นที่โครงการ U2T ในภารกิจพิเศษ “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ในตำบลเสม็ด และได้แบ่งทีมเป็น 3 กลุ่ม 3 step ดังนี้

กลุ่มที่ 1  step1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย ต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อุทยานภูเขาไฟกระโดงในการดำเนินภารกิจ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องพ้นยาฆ่าเชื้อ นำมาพ้นฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่อุทยาน

กลุ่มที่ 2  step2 safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด การใช้พื้นที่ให้มีความปลอดภัยและสำรวจว่ามีพฤติกรรมแบบไหนที่มีความเสี่ยงและออกแบบเช่น ทำเป็นป้ายไวนิลเพื่อเผยแพร่มาตรการในการใช้สถานที่ต่างๆ ร่วมกันให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด 19 การให้ความรู้การทำอุปกรณ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปชีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดเตรียมให้

กลุ่มที่ 3  step3 จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และสอนวิธีการทำอุปกรณ์ป้องกันให้กับประชาชนอีกด้วย

สรุปการลงพื้นที่ภารกิจพิเศษ U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับความอนุเคราะห์ ความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้พื้นที่ในตำบลเสม็ดมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 16 และส่งผลให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโควิด 19 และมีทักษะการทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ด้วยตนเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ด้านการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังได้ข้อมูลไม่ครบตามเป้าหมาย เช่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ได้ข้อมูลตามที่ต้องการและได้ทำการกรอกข้อมูลลงระบบ

นายสิทธิชัย ปักษา

ประเภท กพร.

 

อื่นๆ

เมนู